Helsefremmende og forebyggende tjenester bistår hjemmeboende voksne over 18 år uten omfattende helse- og omsorgstjenester, som har behov for å gjenvinne og styrke funksjon til å opprettholde mestring i hverdagen.

Tjenestene har fokus på tidlig innsats for å forebygge eller begrense utvikling av funksjonsfall og sykdom, gjennom å gi hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Det legges vekt på en helthetlig tilnærming for å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser, både gjennom individuell tilnærming, gruppeaktivititer og kurs. ​ Hensikten med tjenestene er å forebygge og utsette funksjonsfall og behov for omfattende helse- og omsorgstjenester ved å bidra til at innbyggeren opprettholder fysisk, psykisk og sosial helse som har betydning for nåværende og fremtidig livskvalitet.

Tjenestetilbudet kan for eksempel dreie seg om hvordan innbyggeren kan fortsette å leve et aktivt liv i arbeid og på sosiale arenaer, hvordan boligen kan bli mer funksjonell, eller hvordan 

E-post: