en rød fjær

Velkommen til veldedighetskonsert! Lions Røde Fjær er vår største landsomfattende innsamlingsaksjon og gjennomføres ca hvert femte år.

Artistene annonseres fortløpende.

Lions Røde Fjær 2020 (LRF2020) går til å bygge et familie- og kompetansehus på Beitostølen Helsesportsenter. Senteret arbeider for at alle funksjonshemmede barn skal ha likeverdige muligheter, uavhengig av funksjonsnedsettelse, etnisk bakgrunn og bosted.

Det er fullt mulig å bidra allerede nå til Lions Røde Fjær sin konto; 9001 23 04330

____________________

Les mer: 

Hva vi vil gjøre på Beitostølen?

Lions familie- og kompetansesenter vil gjøre tilbudet til barn med funksjonshemming enda mer tilgjengelig, og forskningen får bedre vilkår.

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) er en re-/habiliteringsinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten med tilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå.

Senteret ligger i Valdres og har ca. 120 ansatte bestående av blant annet leger, sykepleiere, fysioterapeuter, idrettspedagoger og aktivitetsledere. Aktivitet og deltakelse med fokus på muligheter fremfor begrensninger vil alltid være en viktig ledesnor for virksomheten. BHSS kombinerer bruk av tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning. Utprøving og tilpassing av aktivitetshjelpemidler er en viktig del av tilbudet.

Hvert år er det omkring 850 barn, ungdommer og voksne på opphold hos BHSS. Rehabiliteringstilbudene dekkes av helseforetakene og er uten kostnad for brukerne. Oppholdet organiseres og gjennomføres av et tverrfaglig team og det legges særlig vekt på aktiviteter som er overførbare til brukerens eget lokalmiljø og i egen hverdag.

Siden 2011 har BHSS tilbudt «familieopphold» med hensikt å utvikle familiens kompetanse og forutsetning for å kunne støtte barnet/ungdommen i aktiviteter i lokalmiljøet. Som del av spesialisthelsetjenesten har BHSS ansvar for å tilrettelegge og innrette sine tilbud slik at tjenestene som ytes blir likeverdige for alle, ikke minst for de mest sårbare gruppene i samfunnet, eksempelvis familier som har barn med lavt funksjonsnivå, eller familier med innvandrerbakgrunn som har barn med funksjonsnedsettelse. For bedre å kunne imøtekomme disse familienes behov, ønsker BHSS å legge til rette for at hele familien kan bo samlet i tilpassede familieleiligheter under oppholdet, - i et Lions familiehus. Lions familiehus skal også romme nye fasiliteter for å drive kompetanseoverføring, forskning og formidling for at BHSS skal kunne opprettholde sin posisjon som et nasjonalt og internasjonalt ledende kompetansesenter innenfor sitt fagfelt.

Mer om Sekkefabrikken kulturhus