En mann som ser oppover med spørsmåltegn bak seg
Foto: AdobeStock
Gratis

Et gratis tilbud for alle voksne i Asker som kan bidra til økt kunnskap om ulike helserelaterte temaer, og hvordan forebygge og håndtere helseutfordringer.

Myldredag

Få et innblikk i noen av helsetilbudene som finnes i Asker kommune for deg som bor hjemme! Du treffer på stands og får høre mer om:

Forebyggende hjemmebesøk/Asker seniortreff

Helsefremmende tjeneste

Hverdagsrehabilitering

Sosionomtjenesten/pårørendestøtte

Boligtilpasningsgruppa

Kreftkoordinator

Hukommelsesteamet

Læring og mestring

Ergoterapitjenesten (syn, hørsel)

Fysioterapitjenesten

Velferdsteknologi

Om du har spørsmål, ta kontakt på telefonnummer: 477 82 155/ 902 58 590

Mer om Asker kommunes Helsefremmende og forebyggende tjenester