Tigrinya

AiA: ኣብ ጽድያ 2021 ንዝግበር ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት ዝወሃብ 1.000 ክሮነር

ኣብ ቀውዒ 2020፡ ንስኻ ወላዲ፡ ኣብ ሓንቲ ካብተን ኣብ ኣስከር እተመርጻ ኣብያተ ትምህርቲ ዝመሃር ካብ 6 ክሳዕ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ቘልዓ ስለ ዘሎካ ነቲ ቘልዓ ኣብ ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት ንኽሳተፍ ካብ እተውጽኣሉ ገንዘብ 1000 ክሮነር ክምለሰልካ ኣጋጣሚ ረኺብካ ኔርካ። እዚ ድማ ንቘልዑን መንእሰያትን ዝተዳለወ ናይ መዘናግዒ ካርድ ዝበሃል ናይ መፈተንታ ፕሮጀክት እዩ።

ሕጂ እውን ውሉድካ በቲ AiA ዝብሃል ኣፕሊኬሽን ኣቢሉ 1000 ክሮነር ከም ብሓድሽ ክረክብ ኣጋጣሚ ረኺቡ ኣሎ። ነቲ ናይቲ ቘልዓ ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት እተውጽኦ ወጻኢታት ብቐጥታ ብኣፕሊኬሽን AiA ወይ ብወብ ሳይትና ክትከፍሎ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ናይ ጽድያ ሰሚስተር፡ ሰለስተ ዓይነት ናይ ክፍሊት ኣማራጺታት ቀሪቡ ኣሎ፦

  1. ነቲ ዘውጻእካዮ ወጻኢታት በቲ ኣብ ኣፕሊኬሽን AiA ዘሎ KID nummer ተጠቒምካ ክትከፍሎ ትኽእል ኢኻ።
  2. በቲ ናይ ጕጅለታት ስፖርት (Min Idrett, Weborg, Spond ወዘተ) መኽፈሊ ሜላታት ኣቢልካ ክትከፍል ትኽእል ኢኻ። እዚ ኣማራጺ እዚ ክሳዕ ለካቲት ድሉው ክኸውን እዩ፣ ሽዑ፡ ናይ ሞባይል መልእኽቲ ክንሰደልካ ኢና።
  3. ንናይ ጽድያ 2021 ንጥፈታት ድሮ ኸፊልካ እንተ ዄንካ፡ ከምቲ ዓሚ ዝገበርካዮ ክምለሰልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ናይቲ ዝኸፈልካዮ ቅብሊት ምልኣኽ ኣይትረስዕ። ስም እቲ ውሉድ ወይ ናይቲ ስፖርታዊ ጉጅለ ወይ ማሕበር ስም ኣብቲ ቅብሊት ብንጹር እንተ ዘይተጻሒፉ፡ እቲ ቘልዓ ኣባል ከም ዝዀነ ዘረጋግጽ መረጋገጺ እውን ክትሰድድ ኣሎካ።

መዘኻኸሪ፦ እቲ ናይ AiA ገንዘብ ክትጥቀመሉ እትኽእል ክሳዕ 15 ሰነ 2021 ጥራይ እዩ።

ዕላማ ናይ መዘናግዒ ካርድ፡ ብዙሓት ቈልዑን መንእሰያትን ኣብ ስሩዕን እተወደበን ንጥፈታት ብዝያዳ ብሓባር ክሳተፉ ንምሕጋዝ እዩ። ኣብ ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት ምስታፍ ዝግለሉ ሰባት ከይህልዉ ይሕግዝ። (እዚ ንጥፈታት እዚ ድማ ኣብ ሓደ ሰሚስተር ሸሞንተ ሳዕ ወይ ልዕሊኡ ዝካየድ ክኸውን ኣለዎ።)

እቲ ገንዘብ ንሓደ ሰብ ጥራይ እተመደበ ክኸውን ከሎ፡ ኣብ ናይ AiA ኣፕሊኬሽን ኣብ ዝርከብ ንጥፈታት እተመዝገበ ተምሃራይ ጥራይ እዩ ክረኽቦ ዝኽእል። ስማት ተምሃሮ ካብቲ ዝምሃሩሉ ኣብያተ ትምህርቲ እዩ ዝውሰድ። ኣብዚ ናይ መፈተንታ ፕሮጀክት ዝሳተፈ ኣብያተ ትምህርቲ እዘን ዝስዕባ እየን፦

  • መባእታዊ ኣብያተ ትምህርቲ፦ ብላክስታድ፡ ቡንዲ፡ ድሬንግስሩድ፡ ሃጋሎካ፡ ያንስሎካ፡ ሮኒንገን፡ ቫርዶሰን፡ ቨትረ
  • ማእከላይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ፦፡ ቦርገን፡ ሪስኤንጋ፡ ሱልቫንግ
  • ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣስከር

ነቲ ናይ ጽድያ 2021 ዝኸውን ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት ክትከፍል ከለኻ ክሳዕ 1000 ክሮነር ዝኸውን ምእንቲ ክሽፈነልካ፡ ነቲ ብናይ ሞባይል መልእኽቲ ወይ ብኢመይል እተላእከልካ ሊንክ ተጠቐም። እቲ ቘልዓ ክልተ ወለዲ እንተልዮምዎ፡ ክልቲኦም ሊንክ ክረኽብዎ ይኽእሉ እዮም። ክፍሊት ክፍጸም ከሎ ወይ ገንዘብ ክምለሰልካ ኽትሓትት ከለኻ፡ ስም እቲ ቘልዓ ኣብቲ ናይ መድለዪ ቦታ ��ሓመዅሽታይ ሕብሪ ጐሊሑ ክርአ እዩ።

ናብቲ ኣፕሊኬሽን ወይ ወብሳይት ክትኣቱ እንተ ዘይክኢልካ፡ ኢመይል  ጌርካ ሓብረና። ሓገዝ ቅድሚ ምሕታትካ ግና፡ ነቲ ብናይ ሞባይል መልእኽቲ እተላእከልካ ሊንክ ክትጥቀመሉ ፈትን።

ነቲ ብኢመይልን ብናይ ሞባይል መልእኽትን ኣቢሉ እተላእከልካ ብኖርወጅያኛ እተጻሕፈ ናይ ተጠቃማይ ስም ኣቢልካ ክትኣቱ ኣሎካ።

* በዚ ሊንክ እዚ ኣቢልካ እቶ፦ http://www.asker.nods.no/BufDir
* ነዚ ዝስዕብ ድማ ምረጽ፦ «Har bruker vil logge meg på».
* ድሕሪኡ ናይ ተጠቃማይ ስምን (brukernavn) ናይ ይሕለፍ ቃላትን ኣእቱ። ቅድሚ ሕጂ ናይ ተጠቃማይ ስም እንተ ዘይነይሩካ ወይ ከኣ ናይ ይሕለፍ ቃላትካ እንተ ረሲዕካዮ፡ ነቲ «Nytt passord» ዝብል ጠውቆ።

ምስ ኣቶኻ ድማ፡ ነቲ betaling – organiserte fritidsaktiviteter (ክፍሊት፦ እተወደበ ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት) ዝብል ጠውቆ።

ምስ ሰላምታ

ምምሕዳር ከተማ ኣስከር

 

ንቘልዑን መንእሰያትን ዝተዳለወ ናይ መዘናግዒ ካርድ ኣብ ኣስከር ክፍተን እዩ

ኣብ 2020 ምምሕዳር ከተማ ኣስከር ሓንቲ ኻብተን ሃገራዊ ናይ መዘናግዒ ካርድ ዝፈተና ከተማታት ኰይና እያ። ኣብ ማእከል ከተማ ኣስከር ኣብ ዝርከባ እተመርጻ ኣብያተ ትምህርቲ ዝመሃሩ ካብ 6 ክሳዕ 18 ዝዕድሚኦም ቈልዑን መንእሰያትን እቲ መፈተኒ ፕሮጀክት ክካየድ ከሎ ኣብ መንፈቕ ዓመት ኣብ እተወደበ ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት ዝጥቀሙሉ 1000 ክሮነር ተዋሂብዎም እዩ። እቲ ገንዘብ ከኣ በቲ AiA ዝብሃል ናይ ንጥፈታት ኣፕሊኬሽን ኣቢልካ እዩ ዝርከብ።

ቤት ጽሕፈት ቈልዑን መንእሰያትን ስድራቤታትን (Bufdir) ብዛዕባ እቲ ንዅሎም ካብ 6 ክሳዕ 18 ዝዕድሚኦም ቈልዑ ዝኸውን ናይ መዘናግዒ ካርድ መጽናዕቲ ኽገብርን ኣብ እተመርጻ ከተማታት ክፍትንን ብዲፓርትመንት ቈልዑን ስድራቤትን መዝነት ተዋሂብዎ እዩ። እቲ ዕላማ ናይ መዘናግዒ ካርድ፡ ብዙሓት ቈልዑን መንእሰያትን ኣብ ስሩዕን እተወደበን ንጥፈታት ብዝያዳ ክሳተፉ ንምሕጋዝ እዩ። ኣብ ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት ምስታፍ ዝግለሉ ሰባት ከይህልዉ ይሕግዝ።

ሃገራዊ ምድላው ናይ መዘናግዒ ካርድ እንታይ እዩ፧


ከተማ ኣስከር እቲ AiA ዝበሃል ኣብ ብዙሕ ንጥፈታት ብሕሱር ዋጋ ክትሳተፍ ዕድል ዝህብ ኣፕሊኬሽን ኣለዋ። እቲ ናይ መዘናግዒ ካርድ ድማ በዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ኣቢልካ ክፍተን እዩ። እቲ ናይ መዘናግዒ ካርድ እቶም ኣብዚ ዓመት እዚ 6 ዓመት ዝመልኦም ሓዊስካ ክሳዕ እቶም 18 ዝመልኦም ቈልዑን መንእሰያትን ኣብ ስሩዕን እተወደበን ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት ምእንቲ ክሳተፉ እተወሰነ ኽፍሊት ንምኽፋል ክውዕል እዩ።

እቲ ናይ መዘናግዒ ካርድ ምስቲ ኣዋጅ መዘናግዒ ዝበሃል ኵሎም ቈልዑ ወለዶም ዘለዎም ማሕበራውን ቍጠባውን ኵነታት ብዘየገድስ እንተ ወሓደ ኣብ ስሩዕ ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት ምስ ካልኦት ቈልዑ ክሳተፉ ዝሕግዝ ሕጊ ኣተሓሒዝካ ክረአ ኣለዎ።

ኣብዚ ናይ መፈተንታ ፕሮጀክት ዝሳተፉን ገንዘብ ዝረኽቡን ናይ ኣየኖት ኣብያተ ትምህርቲ ተምሃሮ እዮም፧


ኣብዚ ኣብ ከተማ ኣስከር ዝግበር ናይ መፈተንታ ፕሮጀክት ዝሳተፉ ተምሃሮ ካብ 6 ክሳዕ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ኰይኖም፡ ኣብ ጥቓ ማእከል ኣስከር (ሰንትሩም)፡ ማለት ዞባ 3 ኣብ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ዝምሃሩ እዮም። እዚኣተን ከኣ መባእታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ሮኒንገን፡ ሃጋሎካ፡ ድሬንግስሩድ፡ ቫርዶሰን፡ ያንስሎካ፡ ቡንዲ፡ ቨትረ፡ ብላክስታድ እየን። ማእከላይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ፡ ቦርገን፡ ሱልቫንግ፡ ሪስኤንጋ ከምኡውን ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣስከር እየን። እቲ ናይ መፈተንታ ፕሮጀክት ክሳዕ ዘሎ ድማ ኣብዘን ኣብያተ ትምህርቲ ዝምሃሩ ኵሎም ተምሃሮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሚስተር ንናይ መዘናግዒ ንጥፈታት ዘውጽእዎ 1000 ክሮነር ክሽፈነሎም ይኽእል እዩ።

ኣብ ጽድያ 2021 ንዝግበር ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት ዝወሃብ ደገፍ


ኣብ ማእከል ከተማ/ዞባ 3 ኣብ ዘለዋ እተመርጻ ኣብያተ ትምህርቲ ዝምሃሩ ተምሃሮ ሕጂ በቲ ኣፕሊኬሽን ኣቢሎም ኣብ ጽድያ 2021 ንዝግበር ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት ዝጥቀሙሉ 1000 ክሮነር ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። እዚ ገንዘብ እዚ ክሳዕ 15 ሰነ 2021 ኣብ ዘሎ እዋን ክትጥቀሙሉ ኣሎኩም። ድሕሪኡ ግና፡ ክትረኽብዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም።

ኣብቲ ኣብ AiA ዝሽፈን ናይ መዘናግዒ ገንዘብ ነየናይ ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት እየ ክጥቀመሉ ዝኽእል፧ 


እቲ ነፍሲ ወከፍ ቈልዓ ኣብ ሓደ ሰሚስተር ክሳዕ 1000 ክሮነር ገንዘባዊ ደገፍ ክረክብ ዝሕግዝ ናይ መዘናግዒ ገንዘብ፡ ኣብ ስሩዕን እተወደበን ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት ክትሳተፍ ወይ ኣባል ክትከውን/ፍቓድ ክትረክብ ንዝኽፈል ክፍሊት ጥራይ ኢኻ ክትጥቀመሉ እትኽእል። እዚ ንጥፈታት እዚ ድማ ኣብ ሓደ መንፈቕ ዓመት እንተ ወሓደ ሸሞንተ ሳዕ ዝካየድ ክኸውን ኣለዎ።

እቲ ናይ መዘናግዒ ገንዘብ ነቲ ኣብ ናይ ትምህርቲ ዕረፍቲ ንዝግበር ንጥፈታት ዝወጽእ ወጻኢታት፡ ምስ ካልኦት ተምሃሮ ናብ ካልእ ቦታ ኬድካ ንምሕዳር ወይ ኣብ ውድድራት ንምስታፍ ዝኽፈል ክፍሊት ኣይሽፍንን እዩ። ናውቲ ስፖርትን ናውቲ ሙዚቃን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራትን እውን ኣይሽፍንን እዩ። ብዘይካዚ፡ ኣብ AiA ንዝግበር ከም ቦውሊን፡ ምሕምባስ ዝኣመሰለ ንጥፈታት ወይ ከኣ ንኻልእ ባዕልኻ እተዳልዎ ንጥፈታት ንእተውጽኦ ወጻኢታት ክትጥቀመሉ ኣይትኽእልን። ክሳዕ 15 ሰነ 2021 ኣብ ዘሎ ግዜ ነቲ ንናይ መዘናግዒ ንጥፈታት ዘውጻእካዮ ገንዘብ ክምለሰልካ እንተ ዘይሓቲትካ፡ እቲ ውሉድካ ነቲ ገንዘብ ናይ ምርካብ ኣጋጣሚ ክስእኖ እዩ።

ተወሳኺ ሕቶ እንተ ኣልዩካ፡ ኣብቲ ናይ ንጥፈታት ኣፕሊኬሽን በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትረኽበና ትኽእል ኢኻ፦ 

 

ሰላምታ ብምቕዳም!

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣስከር፡ ዕላማና ብዝተኻእለ መጠን ብዙሓት ህጻናትን ናእሽቱ መናእሰይን ኣብ ናይ ምዝንጋዕን ድሕረ- ትምህርቲን ንጥፈታትን ከም ዝሳተፉ ምግባር እዩ። ስለዚ ድማ ኢና ‘A!A’ ዝተባህለ ናይ ወብ ኣፕሊኬሽን ኣዳሊና ዘሎና።

AiA ሓፈሻዊ ዝርዝር ሓበሬታ ናይ መዘናጋዒ ንጥፈታትን የቕርብ፡ ን ካብ 6-16 ዝዕድሜኦም ኣብዚ ንጥፈታት ክሳተፉ ንዝደልዩ ኩሎም ህጻናትን ናእሽቱ መናእሰይን ድማ ምጉዳል ዋጋ ይገብር።
AiA ብተወሳኺ ንናይ ኣስከር ምምሕዳር ከተማ ናይ ንጥፈታት ካላንደር ውን ይውከስ እዩ «aktiviasker.no».

ኣብ AiA ናይ መሐንበሲ ቲኬት፡ ናይ ትራምፖሊን ፓርክ፡ ቦውሊንግን ካልኦት ዝተፈላለዩ ዓይነት ንጥፈታትን ምስ እትደሊ ናይ ዋጋ ምጉዳል ክግበረልካ ይኽእል።

ናይዚ ናይ ምጉዳል ዋጋታት ተረባሒ ንምዃን ብመጀመርታ AiA ኣብ መርበብ ሓበሬታ App store, Google play,
www.asker.nods.no/aia
ብምእታው ክትጽዕን (ዳውንሎድ ክትገብር) ኣለካ።

ዕድሜኻ ትሕቲ 18 እንተድኣ ኾይኑ ነዚ መስርሓት ንምዝዛም ሓገዝ ናይ እኹል ሰብ ከድልየካ እዩ።

ነዛ ኣፕ ሓንሳብ ምስ ጸዓንካያ ንኽትምዝገብ ሕቶ ክቐርበልካ እዩ።
ምምሕዳር ከተማ ኣስከር እዚ መስርሕ እዚ ምሉእ ብምሉእ ድሕነቱ ዝተሓለወ ሙኻኑ ኣረጋጊጹ እዩ።

ምስ ተመዝገብካ፡ ናይ QR ኮድ ዘለዋ ካርድ ክትቅበል ኢኻ። ኣብ እትኸፍለሉ እዋን ትኬትካ ብምርኣይ ናይ ዋጋ ምጉዳል ክግበረልካ ይኽእል።

AiA ነቲ ህጻን ዝኸውን ገንዘብ ናብ ናይቲ ህጻን QR ካልኦት ሰባት ( ንኣብነት ፡ ወለዲ፡ ዓባይ/ኣቦሓጎ ) ከእትዉ ምስ ዝደልዩ፡ QR ነዚ ብዝምችእ መልክዕ ዝተዳለወ እዩ። ሳሕቲ እዋናት እቲ ምምሕዳር ከተማ በዚ ካርድ ናይ ነጻ ምዝንጋዓት ወይ ድማ ንጥፈታት ከህብ ይኽእል እዩ።

AiA ንብ A!A ዝተሸፈኑ ንጥፈታት ጥራሕ እዩ ዘገልግል።ኣብ ክዮስክታት፡ ግሮሰሪታትን መኻዚኖታትን ነዚ ካርድ ክትጥቀመሉ ኣይትኽእልን ኢኻ።

እሞ ኸደኣ ወሊድ፡ ንደቕኹም ናብ ደገ ወሲድኩም ከተዘናግዕዎም ምስ እትደልዩ፡ ካብ ድሕር ሕጂ ቲኬት ካብ AiA ክትገዝኡ ዘለኩም’ዶ ኣይመስለኩምን?
ብመጠን ብዝሒ ተጠቀምቲ ናይዚ ካርድ ብኡ መጠን ዝሓሸ ኣገልግሎታት ክንቕርብን ብዙሓት ካብ ህጻናትና ናእሽቱ መንእሰያትናን ድማ ኣብ ናይ ኣስከር ንጥፈታት ከም ዝሳተፉ ንምግባር የኽእለና።
እዚ ናይ AiA ካርድ ዛጊት ኣብ ምዕባለ ስለዝርከብ ዝያዳ ንምምዕባሉ ካባኹም ዝመጸና ግበረመልስታት ኣዝዩ የገድሰና እዩ። ግብረመልስኹም ናብዚ ዝስዕብ ናይ ኢመይል ኣድራሻ ክትልእኩልና ትኽእሉ ኢኹም።

ደስ ይበልኹም!