Asker tester ut fritidskort for barn og unge

Asker kommune ble i 2020 én av flere pilotkommuner som tester et nasjonalt fritidskort.


Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) fikk i oppdrag av Barne- og familiedepartementet å utrede en nasjonal fritidskortordning for alle barn mellom 6 og 18 år, og prøve ut dette i noen pilotkommuner (testkommuner). Målet med fritidskortet er at flere barn og unge får delta i faste, organiserte aktiviteter. Det å delta i fritidsaktiviteter er viktig for å unngå utenforskap.

Hva er den nasjonale fritidskortordningen?

Asker har allerede aktivitetsappen AiA som gir rabatt på en rekke enkeltaktiviteter, og fritidskortet testes nå ut gjennom denne appen. Fritidskortet skal bidra til å betale deltakeravgift for faste, organiserte kultur- og idrettsaktiviteter for barn og unge, fra det kalenderåret barnet fyller 6 år, til og med det kalenderåret de fyller 18 år.

Ordningen med fritidskort skal sees i sammenheng med Fritidserklæringen, som har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn.

Hvilke skoleelever er med i pilotprosjektet og kan få tilbake penger?

Testprosjektet Asker kommune deltar i, gjelder for barn og unge mellom 6 og 18 år ved følgende skoler nær Asker sentrum/sone 3: Barneskolene Rønningen, Hagaløkka, Drengsrud, Vardåsen, Jansløkka, Bondi, Vettre og Blakstad. Ungdomsskolene Borgen, Solvang og Risenga, samt Asker videregående skole. Alle elevene ved disse skolene kan få dekket inntil 1.000 kroner for faste, organiserte aktiviteter hvert semester, så lenge pilotprosjektet foregår.

Støtte til aktiviteter våren 2021

Elevene ved de aktuelle skolene i sentrum/sone 3, har nå nye 1.000 kroner i appen, som de kan bruke til å betale for faste, organiserte aktiviteter for våren 2021. Dette beløpet må brukes innen 15. juni 2021. Etter dette er ikke beløpet tilgjengelig.

Hvilke aktiviteter dekker «fritidsmidlene» i AiA? 

Fritidsmidlene, det vil si den økonomiske støtten på inntil 1.000 kroner per barn i halvåret, kan bare brukes på deltakeravgift og medlemsavgift/lisens, for faste, organiserte hverdagsaktiviteter innen kultur og idrett, og som skjer minst åtte ganger i halvåret.

Fritidsmidlene dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. De dekker heller ikke sportsutstyr, instrumenter og andre direkte utgifter. Dette beløpet kan heller ikke brukes på enkeltaktivitetene i AiA, slik som bowling, tur i svømmehallene eller andre egenorganiserte aktiviteter. Benytter du ikke muligheten til å be om å få tilbakebetalt beløpet du allerede har betalt innen 15. juni 2021, mister barnet retten til dette beløpet.

Har du flere spørsmål, kan du ta kontakt med Aktivitetsappen her: